Directory of MUG organizational structure

Expand
Start > University organization  > Basic structural units  > Faculty of Pharmacy  > Department of Chemical Technology of Drugs

Department of Chemical Technology of Drugs

Faculty of Pharmacy

PATENTS

 • Jarosław Sączewski, Krystyna Pieńkowska, Dominika Krenczkowska, Krzysztof Cal, Joanna Fedorowicz. Dye for fluorescent staining of stratum corneum, manner of its synthesis and application in microscopy, including identification of routes of substances penetration to the skin and assessment of structural disorders of this layer. Patent Europejski, nr prawa wyłącznego: EP 3 578 559 A1.
 • Jarosław Sączewski, Krystyna Pieńkowska, Dominika Krenczkowska, Krzysztof Cal, Joanna Fedorowicz. Nowy barwnik do fluorescencyjnego wybarwiania warstwy rogowej naskórka (stratum corneum), sposób jego otrzymywania oraz zastosowania w mikroskopii, w tym do identyfikacji dróg wnikania substancji do skóry oraz oceny zaburzeń strukturalnych tej warstwy. Zgłoszenie Patentowe do Urzędu Rzeczpospolitej Polskiej. P.425848.
 • Jarosław Saczewski, Anna Kędzia, Nowe izoksazolo[3,4-b]pirydyn-3(1H)-ony i izoksazolo[3,4-b]chinolin-3-(1H)-ony oraz produkty ich reakcji z aminami i formaldehydem, sposób ich wytwarzania oraz zastosowania PL 223740.
 • F. Saczewski, A. Kornicka, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 3-[(imidazolidyn-2-ylo)imino], sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie PL 216501.
 • J. Sączewski, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 1-((4,5-dihydo-1H-imidazol-2-ilo)metylo)-1H-indazolu oraz 1-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ilo)metylo)-1H-indolu, sposób ich otrzymywania oraz ich zastosowanie PL 217013.
 • F. Sączewski, A. Kornicka, A. Rybczyńska, Nowe pochodne 1-[(imidazolidyn-2-ylo)]indazolu, sposób ich otrzymywania, zastosowanie i związki pośrednie PL 212581.
 • M. Konieczny, A. Skłodowski, Z. Zwolska, W. Konieczny, M. Sabisz, Roland Wakieć, E. Augustynowicz-Kopeć Nowe pochodne chalkonu, związki przejściowe oraz sposób otrzymywania tych pochodnych PL 210760.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, J. Sławiński, Nowe pochodne 6-chloro-1,1-dlokso-1,4,2-benzodltlazyny i sposób ich otrzymywania PL 205168.
 • Z. Brzozowski, F. Sączewski, E. Pomarnacka, Pochodne 2-(2-amino-1,3,5-triazyn-6-ylo)akrylonitrylu i sposoby ich otrzymywania. PL 197283.
 • F. Sączewski, A. Rybczyńska, A. Kornicka, J. Sączewski, MA, Daqing, MAZE, Mervyn, (WO/2009/071906) DERIVATIVES OF 1-[IMIDAZOLIDIN-2-YL)IMINO)]INDAZOLE NR PCT/GB2008/004024.
 • F. Saczewski, H. Foks, W. Kuźmierkiewicz, R. Kaliszan, A. Nasal, B. Damasiewicz, A. Radwańska, J. Petrusiewicz, Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzimidazolu PL 144686.
Site update: 03.06.2024
Krystyna Sychta